Skyltguiden

Skyltar

Det finns ett stort antal olika skyltar såsom informationsskyltar, påbudsskyltar, förbudsskyltar, varningsskyltar, nödskyltar, brandskyltar med mera. I denna guide vill ge lite ordning och struktur i "skylt-djungeln" genom att gå igenom följande punkter:

Populära skyltar

Upptäck hela vårt sortiment av skyltar.

 

Typer av skyltar

Skyltar delas upp utifrån betydelse och användningsområden.

Typ av skylt

Betydelse & användning

Färg

information

Exempel

Förbudsskyltar Förbud / Farligt beteende Röd Förbudsskyltar visar vad man inte får göra. De har en röd cirkel och rött snedstreck samt en svart symbol på vit bakgrund. Den röda delen ska vara minst 35 % av skyltens yta. 
  Larm, Stopp, Stäng, Nödstopp-don  Röd  
Brandredskapsskyltar Brandbekämpning / Utmärkning och placering Röd Brandskyltar ska enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2008:13) ange brandbekämpningsutrustningens placering. 
Varningsskyltar Varning / Se upp, vidtag åtgärd, kontrollera Gul Varningssskyltar ska enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2009:2) användas då risker inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska eller arbetsorganisatoriska skyddsåtgärder. Riskområden ska alltid vara tydligt markerade.
Påbudsskyltar Påbud Blå Påbudsskyltar uppmanar till åtgärder och beteenden vid olika situationer i arbetsmiljön. De har oftast en vit symbol på blå bakgrund samt en blå eller svart text. 
Trafik och parkeringsskyltar Information  Blå Trafik- och parkeringsskyltar används på privat mark och byggnader för att kommunicerar gällande trafik- och parkeringregler.
Trivsel- och ordningsskyltar Information Blå Trivselskyltar och ordningsskyltar informerar omvärlden om ordningsregler för allas trivsel. De skiljer sig därmed från arbetsmiljöskyltar för nöd, brand, varning, förbud och påbud, eftersom de inte direkt berör arbetsplatsens säkerhet. Skyltarna används ofta i detaljhandeln, bostradsrättsföreningar, restauranger och friluftssammanhang. Publika lokaler och allmänna platser ska göras tillgängliga för alla och därför ska taktila skyltar användas i dessa sammanhang.  Ordnings- och trivselskylt "Cykelrum"
Nöd- och utrymningsskyltar Nöd, utrymning Dörrar, utgångar, vägar, utrustning, lokaler Grön Boverkets Byggregler BBR 21 delar in lokaler i olika verksamhetsklasser och för vissa av dem fordras ”vägledande markering”. Vägledande markering betyder att belysta eller genomlysta skyltar med batteribackup måste användas i dessa utrymmen. Dessa ska då placeras i anslutning till de dörrar och fönster som är avsedda för utrymning. Längs utrymningsvägar kan vanliga utrymningsskyltar användas.
Första hjälpen skyltar Första hjälpen-utrustning Grön Första hjälpen skyltar ska finnas och märka första hjälpen utrustning vid alla arbetsställen.   
  Ingen fara / Återgå till det normala Grön    
Miljödekaler   Olika Miljödekaler är ensidiga självhäftande skyltar i vädertålig plast, som informerar om vilken sort avfall får slängas. Perfekt för företag och bostadsföreningar samt andra typer av föreningar som har någon form av sopsortering.   Miljödekal - Tidningar - Inga kuvert 
Taktila skyltar   Olika En taktil skylt har både upphöjd text och punktskrift och kan läsas både med ögon och händer. I lokaler och på platser för allmänheten bör skyltning "vara lättbegriplig och lättläst, ha ljushetskontrast och vara placerad på lämplig höjd för att kunna läsas och höras såväl av personer i rullstol som av stående personer med nedsatt syn". Taktil utrymningsskylt

 

Tillverkning av egna skyltar

Vi samarbetar med Nordens största tillverkare av skyltar och kan därigenom erbjuda ett mycket brett urval av skyltar. Kontakta oss gärna om du inte hittar en specifik skylt i vårt sortiment, eftersom vi kan ta fram vilken skylt som helst. Även specialbeställning av specifika skyltar som inte finns i våra tillverkarnas ordinarie sortiment är inget problem.

För att kunna ta fram en passande skylt, alternativt ett kostnadsförslag avseende tillverkning av skylten utifrån dina önskemål (oftast till en förvånansvärt låg kostnad):

 • Motiv - En beskrivning av texten och/eller symbolen som ska vara på skylten, helst med en bild på motivet som du önskar, färg, 
 • Storlek - Specificera gärna önskad bredd och höjd på skylten.
 • Material - Välj mellan aluminium, plåt, plast eller folie.
 • Plan eller kantbockad - Ange om skylten ska vara plan eller kantbockad.
 • Övriga önskemål, t ex om texten ska ha ett visst typsnitt, om texten / symbolen ska vara färgefterlysande mm.
 • Antal skyltar som du önskar beställa.

 

Placering av skyltar

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:13) ska skyltar så långt möjligt installeras på lämplig höjd och i ett läge som passar siktlinjen och tar hänsyn till eventuella hinder. Skyltarna ska placeras antingen vid ingången till ett riskområde eller i omedelbar närhet av en särskild fara eller särskilt föremål. De ska också placeras på en plats med bra ljusförhållanden och som är lätt att se och nå. Efterlysande färger, reflekterande material eller artificiell belysning ska användas där dagsljuset är otillräckligt. Skyltar ska avlägsnas när de inte längre behövs.

 

Placering av skyltar

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:13) ska skyltar så långt möjligt installeras på lämplig höjd och i ett läge som passar siktlinjen och tar hänsyn till eventuella hinder. Skyltarna ska placeras antingen vid ingången till ett riskområde eller i omedelbar närhet av en särskild fara eller särskilt föremål. De ska också placeras på en plats med bra ljusförhållanden och som är lätt att se och nå. Efterlysande färger, reflekterande material eller artificiell belysning ska användas där dagsljuset är otillräckligt. Skyltar ska avlägsnas när de inte längre behövs.

 

Montage av skyltar

Det finns olika sätt att montera skyltar beroende på typ av skylt, var skylten ska monteras samt om skylten ska monteras inomhus eller utomhus.

 • Skyltfästen behövs för vissa typer av skyltar (t ex kantbockade skyltar) samt för montage på stolpar. Dessutom rekommenderas skyltfäste för en snygg och prydlig montage av skyltar. Observera att det finns olika typer av skyltfästen för olika typer av skyltar.
 • Skruvar fast plana skyltar direkt på väggen. Det flesta skyltar är gjorda av tunn aluminium eller plast och man kan enkelt borra och skruva genom skyltarna för att sätta fast dem på väggen bakom. Skruvar rekommenderas vid montage utomhus samt på grova ytor som t ex trä.
 • Dubbelhäftande tejp erjuder ett enkelt sätt att montera plana skyltar på släta ytor inomhus.

 

Skyldigheter för arbetsgivare

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2008:13) åligger det arbetsgivaren att tillhandahålla skyltar på arbetsplatsen där säkerheten inte kan garanteras med tekniska eller organisatioriska åtgärder.

2 §    Arbetsgivare, den som råder över ett arbetsställe samt den som anlitar inhyrd arbetskraft för att utföra arbete i sin verksamhet ska se till att skyltar, märkning och signaler införs i verksamheten, enligt kraven i dessa föreskrifter med dess bilagor.

Skyltar, märkning och signaler används då riskerna inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska skyddsåtgärder eller arbetsorganisatoriska åtgärder.

(...)

4 §    Arbetsgivare samt den som anlitar inhyrd arbetskraft ska se till att arbetstagarna får fullständig och upprepad information och instruktion om de skyltar, den märkning och de signaler som används på arbetsplatsen och som har betydelse för hälsa och säkerhet. Instruktionen ska förklara innebörden av skyltar, märkning och signalering samt informera om vilket uppträdande och vilka särskilda åtgärder som krävs. 

Ladda ner Arbetsmiljöverkets föreskrift om skyltar och signaler (AFS 2008:13).

 

Några praktiska råd till den som ansvarar för skyltningen på arbetsplatsen:

 • Varna för risker.
 • Förbjud beteenden som kan orsaka skada.
 • Påbjud personlig skyddsutrustning när så behövs.
 • Skylta måttligt - Fokusera på de största riskerna
 • Ta bort gamla skyltar och skyltar som inte fyller någon funktion.
 • Kontrollera att det finns tavlor som visar var utrymningsvägarna finns.
 • I mörka utrymmen ska skylten vara belyst.
 • Transportvägar bör märkas ut med heldragna begränsningslinjer.
 • Varna för trappsteg och nivåskillnader. Belys om möjligt.
 • I trappor: markera gärna särskilt det första och det sista trappsteget.
 • Kajkanter, kajbryggor och lyftbord ska märkas så att man ser var kanterna tar slut.
 • Brandsläckare ska vara väl markerade och kontrolleras regelbundet.

 

Skyldigheter för fastighetsägare

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser; 

14 § Hinder i form av bristande skyltning skall undanröjas

Skyltning bör vara lättbegriplig och lättläst, ha ljushetskontrast och vara placerad på lämplig höjd för att kunna läsas och höras såväl av personer i rullstol som av stående personer med nedsatt syn. Den bör placeras där man förväntar sig att den skall finnas och så att man kan komma tätt intill. Textstorleken bör vara anpassad efter läsavståndet och ytan bör inte ge upphov till reflexer. Skylten bör vara kompletterad med bokstäver i antingen upphöjd relief eller punktskrift eller båda samt i vissa fall med talad information och tydliga, lättförståeliga och välkända symboler. Elektronisk skyltning bör anpassas för att fungera för personer med exempelvis nedsatt syn och nedsatt hörsel. Tydlig och väl belyst skyltning har stor betydelse för att bl. a. personer med nedsatt syn eller hörsel och personer med utvecklingsstörning skall kunna orientera sig.

Ladda ner Boverkets föreskrifter (BFS2003-19HIN1).

 

Riktlinjer för trafik- och parkeringsskyltar

På privat mark är det fritt fram att sätta upp trafik- och parkeringsskyltar så som "Lekande barn" och "Rastning av hundar förbjuden", dock med undantag på husfasaden där ansökan om bygglov krävs. 

För att sätta upp skyltar på allmän kommunal mark så krävs ett tillstånd från Polisen. Polisen ska inhämta kommunens yttrande innan tillstånd ges. Upplever ni att bilar kör i för hög hastighet i ert område, kontakta Polisen innan ni sätter upp egna skyltar.

 

Vad säger lagen?

Förbudsskyltar

AFS 2008:13 Skyltar och signaler om förbudsskyltar

 • Rund form.
 • Svart symbol på vit bakgrund med röd bård och rött snedstreck.
 • Den röda delen ska vara minst 35 procent av skyltens yta.

AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning 76§, 81§

 • Arbetsplatser ska hålla utrymningsvägar tillgängliga och fria från hinder.
 • Dörrar som är utrymningsvägar kan markeras med skylten ”Nödutgång får ej blockeras” på baksidan av dörren så att de alltid är fria vid utrymning.
 • Utrymningsvägar och vägar som leder till sådana ska markeras på golvet om det finns risk för att de annars blir blockerade.

 

Påbudsskyltar

AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning §74

Varselmärkning ska användas då risker inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska eller arbetsorganisatoriska skyddsåtgärder. Riskområden ska alltid vara tydligt markerade.

AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning A 2.23 Märkning, skyltar och varningsanordningar.

En arbetsutrustning skall ha den märkning, de skyltar och de varningsanordningar som krävs för säkerheten.

AFS 2008:13 Skyltar och signaler om påbudsskyltar

 • Blå färg – påbud
 • Vit symbol på blå bakgrund
 • Blå del ska vara minst 50 % av skyltens yta
 • Budskap – krav på åtgärd eller beteende alternativt en uppmaning om att använda personligt skydd
 • Symbolerna ska tydligt visa vad skylten påbjuder och saknas passande symboler används utropstecken med tilläggstext som anger vad påbudet avser

 

Varningsskyltar

AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning 74 §

Varselmärkning ska användas då risker inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska eller arbetsorganisatoriska skyddsåtgärder. Riskområden ska alltid vara tydligt markerade.

AFS 2008:13 Skyltar och signaler om varningsskyltar

 • Gul färg – varning
 • Svart symbol med svart bård på gul bakgrund
 • Gula delen ska utgöra minst 50 % av skyltens yta
 • Budskap – se upp, vidtag åtgärd, kontrollera
 • Symbolerna ska tydligt visa vad skylten varnar för (saknas passande symboler används varningstriangel med utropstecken tillsammans med tilläggstext som anger farans art)

 

Brandskyltar

AFS 2008:13 Skyltar och Signaler

Bilaga 2: Efterlysande färger, reflekterande material eller artificiell belysning ska användas där dagsljusinsläpp är otillräckligt.

Bilaga 4: Brandbekämpningsutrustning ska märkas med röd färg. Utrustningens placering ska anges med särskild skylt. Alternativt kan man markera förvaringsplatserna eller ingångarna med röd färg, så att utrustningen lätt kan hittas.

 • Rektangulär eller kvadratisk form.
 • Vit symbol på röd bakgrund. Skyltar med pil kan vara spegelvända.
 • Den röda delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta.
 

Nöd- och utrymningsskyltar

Genomlysta utrymningsskyltar

Boverkets Byggregler BBR 21 delar in lokaler i olika verksamhetsklasser och för vissa av dem fordras ”vägledande markering”. Vägledande markering betyder att belysta eller genomlysta skyltar med batteribackup måste användas i dessa utrymmen. Dessa ska då placeras i anslutning till de dörrar och fönster som är avsedda för utrymning. Längs utrymningsvägar kan vanliga utrymningsskyltar användas.

Säker utrymning för alla

Alla personer ska själva kunna sätta sig i säkerhet vid brand och i andra nödsituationer. Det gäller även personer med funktionsnedsättningar. Enligt Handisams/MFD:s fördjupningsblad betyder ”sätta sig i säkerhet” att själv kunna ta sig till en säker plats, utrymningsplats eller utrymningshiss. Det nns många förutsättningar för detta, bland annat ska det vara tydligt skyltat vilka utrymningsvägar som är lämpliga för personer med nedsatt rörelseförmåga.

 • Rektangulär eller kvadratisk form.
 • Vit symbol på grön bakgrund.
 • Skyltar med pil kan vara spegelvända.
 • Den gröna delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta.
 

Taktila skyltar

Hinder i form av bristande utformning av orienterande skyltning ska avhjälpas. (Ref: 4, §8)

Utrymningsskyltar ska placeras där de lätt kan ses oavsett var i lokalen man befinner sig. De ska inte skymmas av föremål, t ex hängande armaturer. Skyltarna bör placeras där man förväntar sig att se dem t ex över utrymningsdörrar. De kan eventuellt kompletteras med lägre sittande skyltar. I en rökfylld lokal kan det vara svårt att se skyltar som sitter högt eftersom röken stiger uppåt. (Ref: 11, sid 12-13).

Taktila skyltar bör placeras där man kan förväntas hitta dem. De ska underlätta för personer med synnedsättningar att orientera sig på egen hand. Skyltar som monteras vid dörrar ska alltid sättas upp på väggen vid dörrens handtagssida och inte på själva dörren. Skyltarna ska vara placerade så att både rullstolsburna och stående personer lätt ska kunna läsa och förstå dem. Avståndet från golvet till skyltens ovankant ska vara max 1600 mm. För bästa kontrast bör en ljus skylt placeras mot en mörk vägg och tvärtom. 

 

Upptäck våra övriga guider.