JavaScript seems to be disabled in your browser.
Du måste ha JavaScript aktiverat i din webbläsare för att kunna använda funktionaliteten på denna hemsida.

Skyltguide

Uppdelning och färganvisningar

Det finns ett stort antal olika skyltar såsom informationsskyltar, påbudsskyltar, förbudsskyltar, varningsskyltar, nödskyltar, brandskyltar med mera. För att få lite ordning och struktur i "skylt-djungeln", delas skylten upp enligt följande.

 Färg

Betydelse

Användning/information

Exempel

Röd

Förbud
Förbudsskyltar

Farligt beteende

 

Larm vid fara Stopp, stäng, nödstoppdon

Brandbekämpningsutrustning
Brandredskapsskyltar

 Utmärkning och placering

 

 Gul

 (Orangegul)

Varning
Varningsskyltar

Se upp, vidtag åtgärd, kontrollera

 

 Blå

Påbud
Påbudsskyltar

Krav på åtgärd eller beteende

 

Information

Trafik och parkeringsskyltar,
Trivsel- och ordningsskyltar

 

 Grön

Utrymning, utrymningsväg
Nöd- och utrymningsskyltar

Dörrar, utgångar, vägar, utrustning, lokaler

 

Första hjälpen-utrustning
Första hjälpen skyltar

 Ingen fara Återgå till det normala

 

 Div

 Miljödekaler

   

 

 

Skyldigheter för arbetsgivare

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2008:13) åligger det arbetsgivaren att tillhandahålla skyltar på arbetsplatsen där säkerheten inte kan garanteras med tekniska eller organisatioriska åtgärder.

2 §    Arbetsgivare, den som råder över ett arbetsställe samt den som anlitar inhyrd arbetskraft för att utföra arbete i sin verksamhet ska se till att skyltar, märkning och signaler införs i verksamheten, enligt kraven i dessa föreskrifter med dess bilagor.

Skyltar, märkning och signaler används då riskerna inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska skyddsåtgärder eller arbetsorganisatoriska åtgärder.

(...)

4 §    Arbetsgivare samt den som anlitar inhyrd arbetskraft ska se till att arbetstagarna får fullständig och upprepad information och instruktion om de skyltar, den märkning och de signaler som används på arbetsplatsen och som har betydelse för hälsa och säkerhet. Instruktionen ska förklara innebörden av skyltar, märkning och signalering samt informera om vilket uppträdande och vilka särskilda åtgärder som krävs. 

Ladda ner Arbetsmiljöverkets föreskrift om skyltar och signaler (AFS 2008:13) här.

 

Några allmänna praktiska råd till den som ansvarar för skyltningen på arbetsplatsen:

 • Varna för risker.
 • Förbjud beteenden som kan orsaka skada.
 • Påbjud personlig skyddsutrustning när så behövs.
 • Skylta måttligt - Fokusera på de största riskerna
 • Ta bort gamla skyltar och skyltar som inte fyller någon funktion.
 • Kontrollera att det finns tavlor som visar var utrymningsvägarna finns.
 • I mörka utrymmen ska skylten vara belyst.
 • Transportvägar bör märkas ut med heldragna begränsningslinjer.
 • Varna för trappsteg och nivåskillnader. Belys om möjligt.
 • I trappor: markera gärna särskilt det första och det sista trappsteget.
 • Kajkanter, kajbryggor och lyftbord ska märkas så att man ser var kanterna tar slut.
 • Brandsläckare ska vara väl markerade och kontrolleras regelbundet.

 

 

Skyldigheter för fastighetsägare

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser; 

14 § Hinder i form av bristande skyltning skall undanröjas

Skyltning bör vara lättbegriplig och lättläst, ha ljushetskontrast och vara placerad på lämplig höjd för att kunna läsas och höras såväl av personer i rullstol som av stående personer med nedsatt syn. Den bör placeras där man förväntar sig att den skall finnas och så att man kan komma tätt intill. Textstorleken bör vara anpassad efter läsavståndet och ytan bör inte ge upphov till reflexer. Skylten bör vara kompletterad med bokstäver i antingen upphöjd relief eller punktskrift eller båda samt i vissa fall med talad information och tydliga, lättförståeliga och välkända symboler. Elektronisk skyltning bör anpassas för att fungera för personer med exempelvis nedsatt syn och nedsatt hörsel. Tydlig och väl belyst skyltning har stor betydelse för att bl. a. personer med nedsatt syn eller hörsel och personer med utvecklingsstörning skall kunna orientera sig.

Ladda ner Boverkets föreskrifter (BFS2003-19HIN1) här.

 

Riktlinjer för trafik- och parkeringsskyltar

På privat mark är det fritt fram att sätta upp trafik- och parkeringsskyltar så som "Lekande barn" och "Rastning av hundar förbjuden", dock med undantag på husfasaden där ansökan om bygglov krävs. 

För att sätta upp skyltar på allmän kommunal mark så krävs ett tillstånd från Polisen. Polisen ska inhämta kommunens yttrande innan tillstånd gesUpplever ni att bilar kör i för hög hastighet i ert område, kontakta Polisen innan ni sätter upp egna skyltar.

Upptäck vårt sortiment av Trafik och parkeringsskyltar.Upptäck våra övriga guider.