Guide om kameraövervakning

Kameraövervakning

Kameraövervakning är ett effektivt sätt att förebygga och klara upp brott. Enligt en undersökning minskar brottsligheten i genomsnitt med 16 procent i försöksområden där kameror satts upp, jämfört med kontrollområden där kameraövervakning inte används. Men kameraövervakning innebär alltid ett intrång i de övervakades personliga integritet och därför finns lagar och bestämmelser som måste följas.

Vi rekommenderar alltid att fördjupa sig i den här viktiga frågorna hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Innehåll

 

Rekommenderade övervakningskameror

Upptäck hela vårt sortiment av övervakningskameror.

Val av lämplig övervakningskamera

Val av lämplig övervakningskamera bör i första hand baseras på tänkt användningsområde samt de indivduella förutsättningar på plats. Nedan beskriver vi några av de viktigaste faktorerna. 

Inspelning

Man skiljer mellan videoövervakningskameror som spelar in video för kontinuerlig övervakning av ett offentligt område (till exempel butiker, offentliga platser med mera), och larmövervakningskameror som endast spelar in korta video- eller fotosekvenser vid larm i ett larmat privat område (till exempel bostäder, kontor med mera). 

Lagring av övervakningsbilderna

Beroende på modell kan bilderna från övervakningskameror antingen lagras lokalt (till exempel på en inspelningsenhet/hårddisk som är ansluten till övervakningskameran) eller i molnet - här finns både leverantörens anslutna molntjänster och även kundens egna molntjänster som alternativ. Vissa larmövervakningskameror lagrar inte bilderna alls, utan skickar endast video- eller fotosekvenser från senaste larmet direkt till kunden (i regel via e-post eller SMS/MMS). 

Larmöverföring

En larmövervakningskamera skickar information om larmet, ofta tillsammans med video- eller fotosekvenser, till kunden eller larmcentralen (se nedan). Denna kommunikation kan ske antingen direkt från övervakningskameran via mobilnätet (GSM eller 3G) och/eller via en Internetrouter, som ansluts till övervakningskameran via WIFI eller Ethernet.

Koppling till larmcentral

Vissa larmövervakningskameror är kopplade till en larmcentral för åtgärd, medan andra kopplas direkt till kunden. Observera att koppling till en larmcentral med åtgärd är i regel kopplat till ett abonnemang och därmed till en månadskostnad.

Användningsområde

Om kameran ska placeras utomhus, måste den vara skyddad mot utomhusmiljön som regn, smuts och damm. Vi rekommenderar en IP klassning på IP44 eller högre. Läs mer om IP klassning.

Kameraupplösning

Ju högre upplösning övervakningskameran har, desto lättare är det att identifiera en person. De flesta kameror på marknaden idag har en upplösning på HD (1280 x 720) eller Full HD (1920 x 1080).

 

Antal larmövervakningskameror i en bostad

Hur många larmkameror du behöver beror såklart på hur bra koll du vill ha men normalt är det bra med en kamera vid varje entré, samt i rum med fönster på bottenplanet. Ofta kan det räcka med en kamera i genomgångsrum/hall för att täcka flera angränsande rum. Inga kameror på övervåningen, såvida det inte är enkelt att ta sig in där. Börja gärna med lite färre kameror och lägg sedan till fler när du märker hur många du vill ha!

Kamerorna skall normalt övervaka entréer, rum som passeras, utrymmen där Du förvarar värdesaker, samt ev andra ställen Du vill hålla koll på.

Utgå alltid från dina egna behov.

 • Lägenhet (inte på markplan): 1 st (entrén)
 • Lägenhet på markplan: 2 st (entrén +  rum med altandörr)
 • Radhus: 2 st (entré + rum med fönster)
 • Villa 100 m2 i markplan: 3 st (entré + altandörr + rum med fönster)

 

Lagliga aspekter kring kameraövervakning

Privatpersoner

När det gäller privatpersoners kameror kan de ibland vara undantagna från reglerna i dataskyddsförordningen och den nya kamerabevakningslagen. I så fall behöver du som privatperson inte ta hänsyn till reglerna. Lagen gäller helt enkelt inte. Detta förutsätter dock att

 • kameran inte filmar en plats dit allmänheten har tillträde
 • du kamerabevakar i egenskap av privatperson
 • bevakningen bedrivs som ett led i en verksamhet av rent privat natur eller som har samband med ditt hushåll

För att kunna bedöma om bevakningen är en verksamhet av rent privat natur är platsen och avsikten med övervakningen centrala faktorer. Kamerabevakning inne i en privatbostad som bedrivs av den som bor där bör normalt anses vara en verksamhet av rent privat natur. Även övervakning av andra privata byggnader än privatbostäder, till exempel garage, förråd, sjöbodar och viss tomtmark som bedrivs av innehavaren, omfattas av undantaget under förutsättning att byggnaderna inte används i näringsverksamhet. Detsamma gäller privatägda bilar och båtar så länge kameran endast fångar insidan av fordonet. Men om du som privatperson har för avsikt att sprida övervakningsmaterialet till en vidare krets, exempelvis på internet, omfattas kameran av reglerna i kamerabevakningslagen.

 

Privat verksamhet

Privat verksamhet, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, behöver inte längre tillstånd för att kamerabevaka. Befintliga tillstånd och anmälningar kommer att upphöra att gälla. Dataskyddsförordningens regler är tillräckliga för att garantera att behandlingen av personuppgifter inte kränker enskildas personliga integritet. Ni behöver alltså inte tillstånd men ni måste i stället se till att ni uppfyller kraven i dataskyddsförordningen. 

Dataskyddsförordningen innebär bland annat att ni som ska kamerabevaka måste veta varför ni kamerabevakar och måste kunna koppla kamerabevakningen till en rättslig grund i dataskyddsförordningen. Den vanligaste rättsliga grunden för privata verksamheter kommer att vara intresseavvägning. Det betyder att ni ska väga era egna behov och intressen mot det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Ni måste göra den bedömningen innan ni inleder kamerabevakningen. Kom ihåg att ni också måste ha ett så kallat berättigat intresse för att få kamerabevaka. Det kan till exempel vara att förebygga och utreda brott. Om länsstyrelsen tidigare har gett ett kameratillstånd så talar det för att den intresseavvägning som gjordes då kommer att stå sig även om tillståndet har upphört.

 

Bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar och privata hyresvärdar behöver aldrig ansöka om tillstånd för att bevaka men ansvarar själva för att deras kamerabevakning är laglig. Kommunala bostadsbolag måste ansöka om tillstånd om de bevakar en plats dit allmänheten har tillträde, till exempel utsidan av en entrédörr eller en fasad men inte trapphus eller soprum.

För att kunna göra en bedömning av om en tilltänkt bevakning är tillåten eller inte krävs att ni har identifierat ett syfte med bevakningen. Vilket problem är det ni vill lösa med bevakningen? Syftet sätter ramarna för hur ni får bedriva bevakningen. Ni får bara bevaka det som är nödvändigt med anledning av ert syfte. Om ert syfte är att utreda, förhindra eller beivra brott måste ni kunna visa att det kan finnas problem med brottslighet på just den plats ni vill kamerabevaka. Ert bevakningsintresse måste därefter vägas mot rätten att inte bli bevakad i sin hemmiljö.

 

Informationskrav

Kraven på att informera de registrerade är mer omfattande än tidigare. Om ni kamerabevakar måste ni sätta upp skyltar eller informera om bevakningen på något annat sätt. Informationen ska innehålla uppgifter om:

 • vilka ni är som kamerabevakar
 • kontaktuppgifter till er

Dessutom måste det finnas viss annan information, till exempel på en webbsida. Där måste framgå:

 • kontaktuppgifter till dataskyddsombud, om ni har ett sådant,
 • ert ändamål, alltså varför ni kamerabevakar.
 • rättslig grund, alltså vilken lag, regel eller vilket avtal som ni stödjer er på för att få kamerabevaka.
 • hur länge ni kommer att lagra uppgifterna.
 • vilka rättigheter de registrerade har, till exempel att begära att ni raderar deras uppgifter
 • att de registrerade kan klaga hosIntegritetsskyddsmyndigheten om de tycker att ni bryter mot lagar, regler eller avtal.

Även följande måste framgå om det gäller för er:

 • Om ni stödjer er på intresseavvägning: vilka intressen ni har beaktat, hur ni har resonerat.
 • Om ni är skyldiga att kamerabevaka enligt avtal eller lag.
 • Vem som är mottagare av uppgifter, det vill säga om det är någon annan än ni som ska använda det insamlade materialet.
 • Om ni kommer att överföra uppgifter till tredje land.
 • Om ni kommer att använda uppgifterna för automatiserat beslutsfattande.
 • Spelar ni in ljud måste detta anges särskilt.

 

Källor: