JavaScript seems to be disabled in your browser.
Du måste ha JavaScript aktiverat i din webbläsare för att kunna använda funktionaliteten på denna hemsida.

Guide om kameraövervakning

 Kameraövervakning

Kameraövervakning är ett effektivt sätt att förebygga och klara upp brott. Enligt en undersökning minskar brottsligheten i genomsnitt med 16 procent i försöksområden där kameror satts upp, jämfört med kontrollområden där kameraövervakning inte används. Men kameraövervakning innebär alltid ett intrång i de övervakades personliga integritet och därför finns lagar och bestämmelser som måste följas. Denna guide ska ge en första vägledning i frågan, dock finns det - som alltid när det gäller lagar - tolkningsutrymme, varför vi rekommenderar att du även studerar lag- och bestämmelsetexter samt konsulterar länsstyrelserna och Datainspektionen om det finns oklarheter.

Upptäck vårt breda sortiment av kameraövervakningskameror och relaterad utrustning.

  

Val om lämplig övervakningskamera

Val av lämplig övervakningskamera bör i första hand baseras på tänkt användningsområde samt de indivduella förutsättningar på plats. Nedan beskriver vi några av de viktigaste faktorerna. 

Inspelning

Man skiljer mellan videoövervakningskameror som spelar in video för kontinuerlig övervakning av ett offentligt område (till exempel butiker, offentliga platser med mera), och larmövervakningskameror som endast spelar in korta video- eller fotosekvenser vid larm i ett larmat privat område (till exempel bostäder, kontor med mera). 

Lagring av övervakningsbilderna

Beroende på modell kan bilderna från övervakningskameror antingen lagras lokalt (till exempel på en inspelningsenhet/hårddisk som är ansluten till övervakningskameran) eller i molnet - här finns både leverantörens anslutna molntjänster och även kundens egna molntjänster som alternativ. Vissa larmövervakningskameror lagrar inte bilderna alls, utan skickar endast video- eller fotosekvenser från senaste larmet direkt till kunden (i regel via e-post eller SMS/MMS). 

Larmöverföring

En larmövervakningskamera skickar information om larmet, ofta tillsammans med video- eller fotosekvenser, till kunden eller larmcentralen (se nedan). Denna kommunikation kan ske antingen direkt från övervakningskameran via mobilnätet (GSM eller 3G) och/eller via en Internetrouter, som ansluts till övervakningskameran via WIFI eller Ethernet.

Koppling till larmcentral

Vissa larmövervakningskameror är kopplade till en larmcentral för åtgärd, medan andra kopplas direkt till kunden. Observera att koppling till en larmcentral med åtgärd är i regel kopplat till ett abonnemang och därmed till en månadskostnad.

Användningsområde

Om kameran ska placeras utomhus, måste den vara skyddad mot utomhusmiljön som regn, smuts och damm. Vi rekommenderar en IP klassning på IP44 eller högre. Läs mer om IP klassning.

Kameraupplösning

Ju högre upplösning övervakningskameran har, desto lättare är det att identifiera en person. De flesta kameror på marknaden idag har en upplösning på HD (1280 x 720) eller Full HD (1920 x 1080).

 

Antal larmövervakningskameror i en bostad

Hur många larmkameror du behöver beror såklart på hur bra koll du vill ha men normalt är det bra med en kamera vid varje entré, samt i rum med fönster på bottenplanet. Ofta kan det räcka med en kamera i genomgångsrum/hall för att täcka flera angränsande rum. Inga kameror på övervåningen, såvida det inte är enkelt att ta sig in där. Börja gärna med lite färre kameror och lägg sedan till fler när du märker hur många du vill ha!

Kamerorna skall normalt övervaka entréer, rum som passeras, utrymmen där Du förvarar värdesaker, samt ev andra ställen Du vill hålla koll på.

Utgå alltid från dina egna behov.

 • Lägenhet (inte på markplan): 1 st (entrén)
 • Lägenhet på markplan: 2 st (entrén +  rum med altandörr)
 • Radhus: 2 st (entré + rum med fönster)
 • Villa 100 m2 i markplan: 3 st (entré + altandörr + rum med fönster)

 

Lagliga aspekter kring kameraövervakning

I Sverige är det två lagar som reglerar kameraövervakning: Lagen om Allmän Kameraövervakning 1998:150 ("LAK") och Personuppgiftslagen ("PuL"). Lagarna överlappar varandra, därför är det bra att känna till vilken lag som ska tillämpas. Det är inte kamerans placering som är avgörande för vilken lag som gäller, utan vart den är riktad och vad den fångar.

 • Tillståndsplkt: Enligt Lagen om Allmän Kameraövervakning krävs det i normala fall tillstånd för att få sätta upp en kamera som riktar sig mot en plats dit allmänheten har tillträde. Det är länsstyrelserna som beviljar tillstånd och är tillsynsmyndigheter för sådan kameraövervakning.
 • Anmälningsplikt: Butikslokaler samt bank- och postkontor är undantagna från tillståndsplikten men kräver en anmälan till länsstyrelserna
 • Ingen tillstånds- eller anmälningsplikt: När en kamera ska registrera platser dit allmänheten inte har tillträde gäller Personuppgiftslagen. Sådana platser kan vara inomhus i flerfamiljshus och i utrymmen på arbetsplatser där endast personal vistas. Det krävs varken tillstånd eller anmälan för att kameraövervaka sådana platser men det betyder inte att det är fritt fram att sätta upp kameror och hantera bildmaterialet hur som helst. Datainspektionen är tillsynsmyndighet.
 • Hemlig kameraövervakning är inte tillåten i annat än förundersökningssyfte vid brottsmål. Användningen reglereras i Lagen om Hemlig Kameraövervakning 1995:1506.

 

Tillståndsplikt

Tillstånd krävs för att sätta upp en kamera som riktar sig mot en plats dit allmänheten har tillträde och om personen på bilden kan identifieras, vilket innebär att till exempel enklare webbkameror inte omfattas av tillståndsplikten. Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning skall göras skriftligen hos länsstyrelsen i det län där kameraövervakningen skall ske. 

Speciella regler för restauranger och caféer

Övervakning av serveringsyta får inte ske. Efter beviljat tillstånd från Länsstyrelsen kan man dock få övervaka restaurangens entré, garderob, kö utanför entrén samt bakom bardisken. Gäster som sitter vid bardisken och äter eller dricker får under inga omständigheter övervakas.

  

Anmälningsplikt

Skall en butikslokal eller en bank- eller postkontor övervakas gäller anmälningsplikt, detta oavsett om övervakning endast kommer ske när lokalen är stängd för allmänheten (till exempel nattetid). Här finns krav på att syftet med övervakningen är att förebygga brott. Anmälan om allmän kameraövervakning skall göras skriftligen hos länsstyrelsen i det län där kameraövervakningen skall ske.

Speciella regler för butikslokaler

Enligt paragraf 12 LAK får butiker spela in bilder endast av kassaområdet samt av in- och utgångar. Ljud får inte spelas in och lyssnas av.

Speciella regler för bank- och postkontor

Enligt paragraf 11 LAK får bank- och postkontor, förutom de inre utrymmena, även övervaka området omedelbart utanför in- och utgångar samt betalningsautomater och liknande anordningar i anslutning till lokalen. Ljud får endast spelas in och lyssnas av vid misstanke om brott.

 

Övriga bestämmelse för butikslokaler samt bank- och postkontor

 • Upplysning om att kameraövervakning sker ska lämnas genom tydlig skyltning. Om ljudupptagning ska ske ska detta skyltas särskilt.
 • Övervakningskameran skall vara fast monterad och försedd med fast optik.
 • De behandlade bilderna får inte hanteras av fler personer än nödvändig. Inspelat material får bevaras under högst en månad.
 • Den som ska bedriva övervakning i butik måste göra en skriftlig överenskommelse om detta med skyddsombud, skyddskommitté eller facklig organisation som företräder de anställda på arbetsplatsen. Om man inte kan komma överens krävs tillstånd. Överenskommelsen med företrädare för de anställda i en butik behöver inte lämnas till länsstyrelsen.

 

Ingen tillstånds eller anmälningsplikt

Även om varken tillstånd eller anmälan för att kameraövervaka sådana platser men det betyder inte att det är fritt fram att sätta upp kameror och hantera bildmaterialet hur som helst. Kameraövervakning innebär alltid ett intrång i de övervakades personliga integritet och för att vara tillåten får intrånget inte vara otillbörligt, eller med andra ord kränkande. För att en kameraövervakning inte ska vara kränkande måste ändamålet och behovet av övervakningen väga tyngre än de övervakades intresse av skydd för den personliga integriteten. Det innebär att kameraövervakning inte kan användas som en standardåtgärd, utan det krävs starka skäl för att intrånget i den privata sfären ska vara motiverad.

Speciella regler för arbetsplatser

På arbetsplatser krävs som huvudregel inget tillstånd, men om det gäller bilder där personer kan identifieras måste dock vissa regler följas. Kameran får endast sättas upp för särskilda och berättigade ändamål, exempelvis för att öka tryggheten eller motverka stölder och annan brottslighet. Den som övervakas skall dessutom lämna sitt samtycke till övervakningen (det finns dock undantag i paragraf 10 PuL). De flesta av dessa regler endast blir tillämpliga då bilderna lagrats på en dator med datum eller annan typ av registrering.

Det är den personuppgiftsansvariges uppgift att se till att kameraövervakningen följer reglerna i personuppgiftslagen och för att avgöra om kameraövervakningen är tillåten. Enligt Personuppgiftslagen måste en noggrann bedömning av bland annat följande omständigheter göras:

 • Syfte och behov av kameraövervakning
 • Alternativa åtgärder
 • De övervakade och platserna för övervakning
 • De berördas inställning till kameraövervakning*
 • Information om övervakningen
 • Hanteringen av bildmaterialet

Speciella regler för privat mark/privata områden 

Övervakning av egen tomt är inte tillståndspliktig, men man måste genom tydlig skyltning informera om övervakningen. Övervakning av egen tomt får inte överskrida tomtgränsen. Den övervakade grannen kan vända sig till polisen vid sådan överträdelse.

Speciella regler för flerbostadshus

Trappuppgångar, källare, vindar och tvättstugor (som är avsedd för användning av hyresgästerna) i ett flerbostadshus anses inte som platser dit allmänheten har tillträde. Kameraövervakningen över dessa utrymmen får därför ske utan tillstånd. Vad gäller övervakning av garage får detta ske utan tillstånd om tillträdet till garaget sker med hjälp av nycklar eller passerkort. Tydlig skyltning om att kameraövervakning pågår måste dock finnas. Om tillträdet till garaget inte är begränsat på något sätt ses det som ett område dit allmänheten har tillträde och således krävs då tillstånd för att övervaka garaget.

  

* En arbetsgivare får behandla personuppgifter utan samtycke om någon av punkterna i paragraf 10 PuL är uppfyllda. Ett exempel på detta är om det är nödvändigt och intresset av att behandla uppgifterna är större än den anställdes intresse av att uppgifterna inte får behandlas. Hur en sådan intresseavvägning utfaller beror bland annat på förhållandena på den aktuella arbetsplatsen. Arbetsgivarens intresse av att komma tillrätta med stölder på arbetsplatsen väger normalt tungt vid en intresseavvägning.

 

Källor: