Guide om brandsläckning

Skyltar

För att kunna agera rätt när det börjat brinna är det viktigt att man känner till hur en brand fungerar (brandteori), vilka typer av bränder (brandklasser) och vilka släckmedel som rekommenderas till respektive brandklass. Läs mer om dessa punkter nedan:

Rekommenderade brandskyddspaket

Upptäck hela vårt sortiment av brandskyddspaket.

 

 

Enkel brandteori

Branden är en kemisk reaktion. För att det skall börja brinna måste följande element finnas:

  • Brännbart ämne (bränsle)
  • Syre
  • Värme

Avlägsna någon av dessa byggstenar - och elden slocknar. Nyckelorden vid släckning av en brand är kylning och kvävning.

 

Brandklasser

Brandsläckare delas in i klasser efter vilken typ av bränder de kan släcka. Bränder av klasserna A och B är vanligast. Brandsläckare har tydliga markeringar vilken typ av bränder de är avsedda för.

Brandklass A

Klass A omfattar brand i fasta organiska material som brinner med både glöd och flamma, dvs trä, papper, textil och andra vanliga inredningsmaterial.

Brandklass B

Klass B innebär brand i vätskor, t ex olja, bensin och alkohol. Dessa brinner med flamma men utan glöd.

Brandklass C

Klass C omfattar bränder i gas.

Brandklass D

Klass D innebär brand i metaller och metallegeringar, t ex magnesium, aluminium, natrium och kalium.

Brandklass E

Klass E innebär bränder i elektriska anläggningar.

Brandklass F 

Klass F är beteckningen för bränder i fett, t ex i köket (matfett).

  

Släckmedel och släckteknik

För att du effektivt ska kunna släcka en brand, behöver du känna till något om hur olika släckmedel fungerar mot olika brännbara ämnen. Resultatet beror också på hur du riktar släckningen - mot glöden eller mot flammorna.

På de allra flesta handsläckare finns instruktioner tryckta på behållaren. Det skadar ändå inte att känna till grunderna, så att du är förberedd i en verklig nödsituation.

 

Pulver

Pulver är det släckmedel som har bäst släckkapacitet per kilo släckmedel, och anses vara lätt att använda även för den ovane. Detta är skälet till varför pulver i många fall är förstahandsvalet som handbrandsläckare.

Handbrandsläckare innehåller oftast ABC-pulver, men det finns de som bara är avsedda för brand av typ B. St Georges pulversläckare har tydliga markeringar vilken typ av bränder de är avsedda för.

Den stora nackdelen med pulver är att det smutsar ner. Pulvret i en brandsläckare är extremt finfördelat och tränger in i alla utrymmen. Man bör därför inte använda pulver i rum med känslig elektronisk utrustning eller annat som kan ta skada.

Pulver leder inte elektrisk ström, vilket betyder att man kan släcka bränder i elektriska apparater med pulver utan att riskera att skada sig. Pulver är också frostbeständigt och funktionsdugligt i kalla miljöer (ner till -30C).

Gå direkt till pulversläckarna...

 

Skum

För att lyckas med en effektiv släckning med skum måste man rikta strålen med släckskummet mot lågans bas. Skummet ska fås att täcka det brinnande ämnet. Vid användning mot bränder i t ex bensin flyter skummet ut över vätskan, tränger in mellan bränslet och flammorna, och kväver elden. Mot bränder i fibrösa ämnen fungerar skumsläckaren ungefär som en vattensläckare, med fördelen att den kyler glödhärden något effektivare än vatten.

Skum släcker bränder av typ A och B, och ger ett bra skydd mot återtändning. Många nyare skumsläckare kan också användas mot spänningsförande anläggningar under 1 000 V.

Skum är lättare att sanera än pulver, och rekommenderas därför för användning i t ex kulturmiljöer.

Observera att en släckare med 9 liter skum bara klarar att släcka en hälften så stor brand som en släckare med 6 kg pulver.

Gå direkt till skumsläckarna...

 

Koldioxid

Koldioxid är en gas och har därmed den stora fördelen att den inte smutsar ner. Eftersom koldioxid dessutom inte leder elektrisk ström, är koldioxidsläckare väl lämpade för utrymmen där det finns känslig elektronisk utrustning, och där saneringsmöjligheterna är begränsade - t ex telestationer, ställverk, restaurangkök. Koldioxid släcker B-bränder dvs brinnande vätskor och plaster.

Koldioxid är inte något särskilt effektivt släckmedel. En brandsläckare med 6 kg koldioxid klarar att släcka en brand i en frityrgryta eller en mindre elektrisk brand. Det släckta föremålet kan flamma upp igen, om koldioxiden hinner försvinna innan härden hunnit svalna ordentligt. Gasen blåser lätt bort utomhus, och strålens räckvidd är endast 1-3 meter.

Vid användning av koldioxidsläckare bör försiktighet också iakttas p ga kvävningsrisk. Koldioxiden är tyngre än luft och kan tränga in i utrymmen som är lågt belägna.

Gå direkt till koldioxidsläckarna...

 

Vatten

Vanligt vatten är ett utmärkt släckmedel i klass A - dvs, det kyler ner glödbränder i trä, tyg och andra fibrösa material. Men då gäller det att rikta vattnet rätt. Bäst effekt når du med en spridd stråle.När vattnet träffar en het yta fräser det till och vattnet förångas. Till detta åtgår stora mängder värmeenergi som tas från brandområdet. Tio liter vatten från en handbrandsläckare klarar teoretiskt av en större brand.

Observera: Vatten är elektriskt ledande och man bör därför om möjligt se till att dra ur sladden till brinnande elektriska apparater innan man släcker med vatten.

Använd aldrig vatten mot heta oljor, t ex överhettad matolja. De första vattendropparna som når oljan förångas explosionsartat och det blir en våldsam överkokning som medför att brinnande olja kastas åt alla håll.

  

Brandfilt

En brandfilt är genom sin enkla hantering det idealiska släckredskapet för mindre bränder i hemmet. Snabbt och effektivt kväver den brand i kläder, möbler, TV:n, eller på spisen. Även i storkök, laboratorier, sjukhus, skolor och industrilokaler fyller brandfilten en viktig säkerhetsfunktion.

Det vanligaste materialet i brandfiltar är glasfiber, som står emot temperaturer upp till 500°C. En högkvalitativ helt tät brandfilt består av tre lager - två lager glasfiberväv runt ett lager av gastät och brandhärdig film.

Om du ska släcka en eld i någons kläder, bör du arbeta bortåt från huvudet.

Gå direkt till brandfiltarna...

  

Mer information om brandskydd

Mer information

Vill du lära dig mer om brandskydd? Då kan vi rekommenderar våra övriga guider: