Guide om brandsläckare

Brandsläckare

Valet av brandsläckare bör baseras på vilken typ av brand som kan uppstå där den ska placeras, och vem som ska använda brandsläckaren. Dessa faktorer avgör vilken typ av släckmedel, samt vilken mängd släckmedel, dvs storlek på släckaren, som är lämpligast.

I den här guiden hittar du information om:

 

Rekommenderade brandsläckare

Upptäck hela vårt sortiment av brandsläckare.

 

Pulversläckare

Hur fungerar pulver som släckmedel?

Vid påläggning kommer elden använda mycket av sin värmeenergi för att bryta ned pulvret. Det nedbrytna pulvret övergår till ånga och tränger bort syretillförseln. Pulvret påverkar också kemiskt på förbränningsprocessen. ABC pulver består huvudsakligen av monoammoniumfosfat och är inte klassificerad som miljö- eller hälsofarlig.

Användningsområde för pulversläckare

En godkänd handbrandsläckare med minst sex (6) kg pulver rekommenderas som släckredskap i lägenhet, villa och fritidshus. Bakom rekommendationen står Räddningsverket, Konsumentverket, Svenska Brandskyddsföretag (SVEBRA), och den bygger på praktiska försök genomförda av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP). Den avgörande bedömningen har varit att en brandsläckare med 6 kg pulver i förhållande till sin vikt och sin storlek har en oöverträffad släckkapacitet, och ger även en okunnig användare goda förutsättningar att släcka de typer av brand som kan uppstå i en bostad. Räddningsverket rekommenderar vidare en handbrandsläckare som är provad och godkänd enligt SS-EN 3-7:2004, och helst med en hög effektivitetsklass, minst 43A 233B C. 

Upptäck vårt sortiment av pulversläckare

  

Skumsläckare

Hur fungerar skum som släckmedel?

Skummet kväver elden genom att förhindra tillförsel av syre. Skummet ändrar också ytspänningen hos släckvattnet så att det lättare kommer in till det brinnande materialet. Skummet lägger sig som ett lager över branden och förhindrar brandgaserna att tränga igenom. 

Användningsområden för skumsläckare

Skumsläckare är effektiva mot brand i vätskor som till exempel olja, bensin och alkohol, och i fasta organiska material som trä, textil, papper. Skumsläckare kan också användas mot elektrisk utrustning under 1000 V. Skum är lättare att sanera än pulver, och passar därmed bra i miljöer där man vill undvika nedsmutsning vid användning. Observera dock att skumvätska fryser vid minusgrader och därmed inte kan placeras eller användas utomhus i kyla.

Observera

Om du ska ersätta en pulversläckare med en skumsläckare bör du observera följande: Skum har lägre släckningskapacitet än pulver. Mängden släckmedel i skumsläckaren bör alltså vara förhållandevis större än i en pulversläckare. En släckare med 9 liter skum klarar bara av att släcka en hälften så stor brand som en släckare med 6 kg pulver.

Upptäck vårt sortiment av skumsläckare

  

Koldioxidsläckare

Hur fungerar koldioxid som släckmedel?

Koldioxid är en färglös, giftfri gas tyngre än luft, kok- punkt -56 C / fryspunkt -78 C. Koldioxid verkar genom att kväva branden. Koldioxidgasen tränger undan syret och lägger sig som en ”filt” över brandområdet.

Användningsområden för koldioxidsläckare

Koldioxid är en gas och har som släckmedel den stora fördelen att den inte smutsar ner och inte leder elektrisk ström. Koldioxidsläckare kan därför användas mot brand i känslig elektronisk utrustning. Observera att koldioxid inte är särskilt effektivt som släckmedel, och lätt blåser bort utomhus. 

Upptäck vårt sortiment av koldioxidsläckare

 

Lithiumsläckare

De vanligaste brandsläckare, som pulversläckare, skumsläckare och koldioxidsläckare, är ineffektiva vid bränder i lithiumbatterier, som idag finns i allt från mobiltelefoner och surfplattor, till batteridrivna verktyg och leksaker samt elcyklar, elmopeder och elbilar.

Hur fungerar lithium som släckmedel?

Lithiumsläckare innehåller ett släckmedel med namnet AVD (Aqueous Vermiculite Dispersion). AVD är ett vattenbaseret medel som innehåller små vermikulitmineraler, som bildar en keramisk platta som dels kyler ner branden och dels lägger sig som ett tätt skal över brandhärden och därmed kväver elden. Vermikulit är ett naturligt förekommande mineral (Aluminium-Järn-Magnesium silikat) som lämpar sig att släcker bränder i metaller som Magnesium, Aluminium samt i lithiumbatterier. Vermikulit är helt ofarligt för manniskor, djur och andra levande organismer.

Användningsområden för lithiumsläckare

Lithiumsläckare är den enda typen av brandsläckare som kan bekämpa och släcka en brand i lithiumbatterier.

Upptäck vårt sortiment av lithiumsläckare

 

Vattensläckare

Hur fungerar vatten som släckmedel?

Vanligt vatten är ett utmärkt släckmedel i klass A - dvs, det kyler ner glödbränder i trä, tyg och andra fibrösa material och nio liter vatten från en handbrandsläckare klarar teoretiskt av en större brand.

Användningsområden för vattensläckare

En vattensläckare kan användas i alla sammanhang där miljöhänsyn är särskilt viktig och där brandrisken huvudsakligen bedöms vara klass A-brand och där minimala efterskador och sanering är av stor betydelse. Sådana platser kan vara offentliga miljöer, hotell och vandrarhem, skolor, kontor, butiker, köpcentra och andra platser där en ren och miljövänlig släckning betonas.

Observera att vattensläckare lämpar sig inte för elbränder samt fettbränder, dvs brand i stekoljor, vegetabiliska oljor och liknande.

 • Elbränder: Vatten är elektriskt ledande och man bör därför om möjligt se till att dra ur sladden till brinnande elektriska apparater innan man släcker med vatten.
 • Fettbränder, t ex överhettad matolja. De första vattendropparna som når oljan förångas explosionsartat och det blir en våldsam överkokning som medför att brinnande olja kastas åt alla håll.

 

Storlek

Brandsläckarens storlek och effektivitet måste anpassas efter brandrisken, den befarade brandens omfattning och den förväntade användarens förmåga.

En stor brandsläckare med mer släckmedel har en högre effekt, men kan bli tung och otymplig för den ovane användaren. Då kan en något mindre brandsläckare förkorta insatstiden, så att branden inte hinner utvecklas.

Storleken för pulversläckare och kolsyresläckare anges i kilogram. De vanligaste storlekarna är 2 kg, 6 kg och 12 kg, men det finns även 1 kg och 4 kg släckare.

Storleken för skumsläckare anges i liter (l). De vanligaste storlekarna är 6 l och 9 l.

 

Effektivitetsklassning

Brandsläckare klassas enligt SS EN 3 - en standard som är gemensam för hela Europa. Bokstäverna står för vilka typer av brand släckaren kan släcka, siffrorna för släckarens effekt. Ju högre siffra, desto effektivare släckare. En större släckare med mer släckmedel har högre påföringseffekt och en högre effekt än en mindre släckare. 

 

Effektivitsklassning för A-bränder

För att ange brandsläckarens släckeffekt görs standardiserade provbål som är 0,5 m breda och 0,5 m höga. I bålet används 500-millimeter långa trästavar, med 40 millimeter kvadratiskt tvärsnitt av furuvirke som bränsle. Bålet antänds och får brinna en viss tid innan släckning påbörjas. Bålet måste vara helt släckt, från det att släckning påbörjats, inom fem minuter för bål i storlek upp till och med 21A och sju minuter för större bål. För att släckningen ska anses lyckad måste samtliga flammor vara släckta och inga flammor får uppstå inom tre minuter. Ju längre sträcka av dessa bränder du kan släcka, desto högre effektivitetsklass får brandsläckaren. Illustrationen visar släckeffekten för de vanligaste brandsläckare 27A, 34A, 43A och 55A. 

 

Klassning av släckeffekt

Illustration: Housegard

 

Effektivitsklassning för B-bränder

B-bålen består av cylindriska plåtkärl i storlekar enligt nedanstående tabell. Dessa kärl fylls med vatten och bränslet, heptan, fördelat på en tredjedel vatten och resten heptan. Detta gör att vattendjupet blir cirka tio millimeter och bränsledjupet cirka tjugo. När släckningen är slutförd måste minst fem millimeter bränsle finnas kvar i kärlet.

Klass             Area          Volym
21B  0,7 m2 21 liter
34B 1,1 m2 34 liter
55B 1,7 m2 55 liter
70B 2,2 m2 70 liter
89B 2,8 m2 89 liter
113B 3,6 m2 113 liter
144B 4,5 m2 144 liter
183B 5,8 m2 183 liter
233B 7,3 m2 233 liter
               

 

 

Provbål för brandklass B

 

  

Färgval

Brandsläckare ska vara röda på allmänna platser och arbetsplatser mm

En handbrandsläckare ska generellt vara röd, vilket även är den färg som tillåts i standarden för utformning av handbrandsläckare (SS-EN 3-7:2004+A1:2007). Detta för att man lätt skall kunna upptäcka den i händelse av brand. I en stressad situation behövs assistans för att underlätta ett snabbt och korrekt ingripande - detta innefattar även varselfärg och tydliga instruktioner. På allmänna platser, arbetsplatser etc där det finns krav på att brandskyddsutrustning skall finnas (enligt 2 kap 2§, Lagen om skydd mot olyckor), kan ingen annan färg än röd komma ifråga för handbrandsläckare. Personer som vistas i nämnda miljöer kan inte förväntas veta exakt var en handbrandsläckare är placerad och den röda färgen tillsammans med skyltning vägleder användaren.

 

Brandsläckare får ha annan färg än röd i privata hem

På marknaden finns i begränsad omfattning handbrandsläckare som inte är röda, men efterfrågan har på senare tid ökat. MSB ser positivt på den trend av ökat intresse för brandskyddsfrågor som finns i samhället. Bakgrunden till större efterfrågan på alternativa färger är att folk uppfattar de röda brandsläckarna som mindre estetiskt tilltalande och inte vill placera dem på en framträdande plats i hemmet. Alternativen till att placera en röd brandsläckare på lämplig plats hemma är inte sällan att gömma den i en garderob eller motsvarande alternativt att inte köpa någon alls. En privatperson kan förväntas känna till var denne har placerat sin handbrandsläckare i sitt eget hem och nyttan av att ha en rödfärgad släckare blir inte lika påtaglig. MSB ser större nytta av att en privatperson i sitt hem har en strategiskt placerad handbrandsläckare som inte är röd, hellre än att den göms undan eller inte införskaffas alls.

Källa: Myndighet för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)

 

Förvaring av brandsläckare

Brandsläckare bör förvaras torrt och skyddat från smuts, damm, dimma samt stötar och annan åverkan. Dessutom är det viktigt att förvara brandsläckare inom sina respektive temperaturområden, som skiljer sig mellan olika typer av brandsläckare. 

Släckaretyp Min temperatur Max temperatur 
Pulversläckare -30°C +60 °C
Skumsläckare +5°C +60 °C
Koldioxidsläckare -30°C +60 °C
Släckspray +0° +60 °C
Lithiumsläckare +5°C +60 °C

Observera att det är endast pulversläckare och koldioxidsläckare som klarar minusgrader och lämpar sig därmed för förvaring i ouppvärmda utrymmen.

 

Kontroll och underhåll av brandsläckare

Brandsläckare behöver kontrolleras med jämna mellanrum enligt standarden för underhåll av brandsläckare, SS 3656. Man skiljer mellan rutinkontroll och underhåll.

 

Rutinkontroll

En rutinkontroll utförs löpande av innehavaren. Normalt intervall mellan kontrollerna är 1 månad. Det kan förlängas eller förkortas vid behov men skall inte överstiga ett kvartal mellan kontrollerna. Vid rutinkontrollen skall följande säkerställas:

 • Att handbrandsläckaren är placerad synlig på avsedd plats
 • Att handbrandsläckaren inte är blockerad
 • Att handbrandsläckarens instruktion är vänd utåt och läsbar
 • Att handbrandsläckaren inte har några yttre synliga skador
 • Att manometern visar rätt tryck
 • Att handbrandsläckaren är plomberad

 

Underhåll och verkstadsgenomgång

Underhåll" och verkstadsgenomgång skall utföras av utbildad serviceman.

 • I begreppet "Underhåll" ligger den årliga kontrollen och utbyte av slitdelar.
 • I begreppet "Verkstadsgenomgång" menas den utökade årliga kontrollen som innefattar omladdning och provtryckning av handbrandsläckare. 
 • För vätskesläckare är intervallet 5 år och för pulver- samt kolsyresläckare är intervallet 10 år.

  

Standarden för handbrandsläckare SS EN 3

SS EN 3 är en europeisk standard för bärbara/transportabla släckredskap, det vill säga handbrandsläckare. ('SS' är en förkortning av "Svensk Standard" och 'EN' är en förkortning för "European Norm".) Standarden är uppdelad i sex delar, SS-EN 3-1 till SS-EN 3-6, som beskriver hur handbrandsläckare ska konstrueras, provas och klassas. De sex delarna är:

 • SS EN 3-1. Beskrivning av tömningstid, provning mot klass A- och B-bål.
 • SS EN 3-2. Bibehållande av tryck dielektrisk provning, kompakteringsprovning, särskild bestämmelser.
 • SS EN 3-3. Behållarkonstruktion, hållfasthet mot tryck, mekaniska provningar
 • SS EN 3-4. Släckförmåga, minimikrav för provbål.
 • SS EN 3-5. Kompletterande krav och provningar av släckarens komponenter
 • SS EN 3-6. Bestämmelser för bestyrkande om släckares överensstämmelse med EN 3 del 1 - 5

 

Klassning enligt EN 3

I första delen beskrivs hur handbrandsläckare ska beskrivas, specificeras, provas och klassas. I standarden delas olika typer av släckare in i olika klasser, som beskriver vilka typer av bränder och hur effektivt släckarna släcker dessa. I klassningsangivelsen anges vilka typer av bränder släckaren klarar av att släcka med en bokstav.

 • En A-brand är en glödbrand, brand i porösa material som trä, textil och papper.
 • En B-brand är en brand i vätskor och oljor.
 • En C-brand är en gasbrand.
 • Dessutom finns det så kallade D-bränder, vilket är bränder i metall, men dessa omfattas inte i EN 3-standarden.

Effektiviteten avgörs i tester där man provar hur stora bål släckaren klarar att släcka. Ju större bål släckaren kan släcka desto högre värde. I standarden beskrivs hur bålen ska se ut och under vilka förhållanden provningarna ska utföras. Två typer av bål beskrivs, ett bål för test av så kallade A-bränder och ett för B-bränder. Det finns inga liknande tester för C-bränder.

 

Konstruktion och utseende

I andra och tredje delen beskrivs huvudsakligen kraven på släckarnas konstruktion och utseende. Här finns reglerna som avgör om släckare med vattenbaserade släckmedel är lämpliga för att släcka bränder i elektrisk utrustning. 

I del fyra specificeras släckmedelsmängder och kraven på hur mycket släckmedel som maximalt får användas för släckning av provbål i angiven storlek. 

I femte delen finns kompletterande krav och provningar vad gäller handbrandsläckares konstruktion och provning. Här beskrivs bland annat att släckarens behållare ska vara röd. Även etikettens utseende och den information den ska innehålla beskrivs. Från etiketten ska man, bland annat, kunna utläsa släckarens klassning, vilka typer av bränder den är effektiv mot, risker och begränsningar, uppgifter om släckmedel och drivgaser, hänvisning till typgodkännande, temperaturgränser och tillverkarens och/eller leverantörens namn och adress. På etiketten ska även finnas en handhavandeinstruktion och anvisning om regelbunden kontroll.

I sjätte och sista delen finns instruktioner i hur man kontrollerar att handbrandsläckare uppfyller kraven ställde i de fem föregående delarna. Det innefattar typtester och kontroller genomförda vid tillverkning.

 

Mer information om brandskydd

Mer information

Vill du veta mer om brandvarnare och brandskydd? Då kan vi rekommenderar våra övriga guider: