Goda skäl att skaffa säkerhetsprodukter

Det finns flera goda skäl att skaffa säkerhetsprodukter. Försäkringskraven kan vara ett skäl för att få ersättning för materiella skador vid en skada, men att förebygga en skada och därmed undvika eventuella fysiska och immateriella skador samt olägenheter för dig och din familj kan vara ett annat mycket värdefullt skäl. 

Goda skäl att skaffa säkerhetsprodukter - lugnet...

Försäkringskraven

Alla försäkringar innehåller krav på hur du ska hantera den försäkrade egendomen där försäkringstagaren är skyldig att i möjligaste mån förhindra och begränsa skada, så kallade "aktsamhetskrav". Man skiljer mellan generella och särskilda aktsamhetskrav enligt nedan:

  • Generella aktsamhetskrav kan handla till exempel om att du bör låsa dörrar, eller följa gällande brandskyddsföreskrifter. Bruksanvisningar från tillverkare och leverantörer måste följas, och vissa installationer och montage måste utföras på ett fackmannamässigt sätt.
  • Särskilda aktsamhetskrav kan gälla i olika risksituationer, eller speciellt stöldbegärlig egendom. Olika försäkringar kan ha specifika villkor beroende på vad som skall försäkras, var och hur försäkringstagaren bor med flera. Det skiljer också betydligt mellan hur stora lösörevärden försäkringen täcker, innan särskilda krav ställs på inbrottsskyddet.

För att ditt försäkringsskydd ska gälla vid ett skadefall är det viktigt att du följer de krav från försäkringsbolag som regleras i ditt försäkringsavtal. Om dessa krav inte är uppfyllda, riskerar du att bli utan ersättning. Ovetskap om villkoren är ingen ursäkt. Därför är det viktigt att vara påläst.

Lugnet...

Bortsett från försäkringsskyddet, som ersätter hela eller delar av den materiella skadan, är det viktigt att komma ihåg att inbrott, stöld, brand, vattenskador och olyckor kan innebär stora immateriella skador och olägenheter samt fysiska skador och psykiska besvär. Därför rekommenderar vi att inte stirra sig blind på försäkringsbolagens krav utan att alltid utgå från sin individuella situation och sitt trygghetsbehov.

Ordspråket att det är 'bättre att förekomma än att förekommas' är sällan så passande som när det gäller säkerhetsprodukter. Oftast räcker det nämligen med förhållandevis små investeringar för att förebygga inbrott, stöld, brand, vattenskador och olyckor helt, eller avsevärt minimera eventuella påföljder.